0
ယေန႕ေခတ္မွာ နည္းပညာ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာတာနဲ႕အမွ်.. တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြ.. တိုက္ခိုက္စိန္ေခၚမႈေတြဟာ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာပါတယ္.. အင္တာနက္ကိုလည္း တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳလာၾကျပီး.. အင္တာနက္အသံုးျပဳ စီးပြားေရးစနစ္ဟာလညး္ ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ် အရိွန္အဟုန္ျမင့္မားလာလွ်က္ရိွသည္.. မသမာသူေတြက နည္းပညာသံုးျပီး ဘဏ္အေကာင့္မ်ားခိုးယူျခင္း.. Email မ်ားခိုးယူျခင္း..Website မ်ားကိုဖ်က္ဆီးျခင္း.. အခ်က္အလက္မ်ားကို ခုိးယူျခင္း.. စသည္တို႕ကို လည္းျပဳလုပ္လာၾကပါတယ္.. ဒီလုိတိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးမႈေတြကိုလုပ္နုိင္သည့္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည့္အနက္ အသံုးအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာKeylogger အသံုးျပဳျပီး ခိုိးယူဖ်က္ဆီးနည္းကို အေျခခံ ဗဟုသုတအျဖစ္ ေရးသားထားပါတယ္...
Download Here:Download

Post a Comment

 
Top